MOT i Ungdomsskole

ROBUST Ungdom 12-16

Gjennom tett dialog med våre 300 samarbeidsskoler, får vi tilbakemelding på at ungdom opplever ungdomstiden som tøff, og at det er høyt press fra mange kanter. MOTs programmer alene kan ikke fikse alle utfordringer en skole eller kommune står i, men de kan være et godt verktøy for å arbeide forebyggende, og gjøre ungdommene bedre i stand til å håndtere de utfordringene som oppstår.

MOT tilbyr et helhetlig og godt utprøvd program, hvor målet er å styrke ungdoms robusthet og motstandskraft, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert. MOTs programmer er gjennom 26 år kontinuerlig utviklet basert på erfaringer, nyere forskning, samfunnsendringer, tett dialog med samarbeidsskoler og ikke minst tilbakemelding fra ungdom.

MOTs programmer er godt forankret i fagfornyelsen og overordnet del av læreplanen, og er et systematisk verktøy for å jobbe med sosial læring og forhindring av utenforskap og mobbing. MOT svarer også på nasjonale føringer med fokus på å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring.

73 %

73% av elevene på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at det er lettere å ta egne valg. På en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,12 (MOT-undersøkelsen 2023)

74 %

74% av elevene på 10. trinn sier at de er litt enig, ganske enig eller helt enig i at MOT bidrar til at det er lettere å ta egne valg. På en skala fra 1-6 er gjennomsnittet på spørsmålet 4,18 (MOT-undersøkelsen 2023).

slik jobber MOT

«Robust ungdom 12-16»

MOTs elevprogram «Robust ungdom» består av 14 MOT-økter hvor målet er å styrke ungdoms robusthet, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert.

Hver MOT-økt har temainnhold og er bygd opp med øvelser som fremmer gode samtaler og refleksjon. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker, som har fått opplæring i MOTs metoder og verktøy. Det kan være en av skolens ansatte, eller en annen ressursperson i lokalsamfunnet. Det viktigste utvalgskriteriet er at vedkommende har god relasjonskompetanse.

trygge klassekulturer

MOT-øktene har som mål å styrke relasjoner og hjelpe den enkelte til å se seg selv som en viktig brikke i en større helhet. MOT vekker bevissthet rundt viktigheten av å inkludere alle. Viktige tema er trygghet, tilhørighet, sosial kompetanse og mangfold.

Trygge miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle er avgjørende for at hver enkelt elev skal føle seg ivaretatt. Med tette og trygge relasjoner øker også sjansen for at man sier ifra om man sliter selv, eller ser at andre sliter.

robuste holdninger

I MOT-øktene trener vi på å styrke egenkraft og utvikle motstandsdyktighet. MOT tilrettelegger for god dialog med ungdommene, og skaper bevissthet rundt egne verdier og evnen til å akseptere og hjelpe seg selv.

Viktige tema er selvfølelse, selvregulering og selvhevdelse. Dette er viktige beskyttelsesfaktorer for enkelteleven. Egen robusthet og trygghet er grunnleggende for å kunne løfte blikket og ta vare på andre.

KONKRETE verktøy

Gjennom MOT-øktene gir vi ungdom konkrete verktøy, og sammen med dem trener vi på situasjoner og utfordringer der verktøyene kan være til hjelp når de møter utfordringene som kan oppstå i ungdomstida.

MOT-øktene legger til rette for både refleksjon og aktivitet, og består av øvelser, historier, kortfilmer, billedlige beskrivelser og tid til selvrefleksjon.

mot verdiene

Det krever en hel del mot å være ungdom i dag. For eksempel krever det mot å sette grenser, eller stå opp for en som blir mobbet. Man skal være modig for å drømme stort, være seg selv, og ikke følge strømmen. Det krever også mot å takle alle de utfordringene som alltid vil være en del av livet. MOTs verdier er en rød tråd i MOT-øktene og i kommunikasjonen med ungdom i klasserommet. Verdiene gjør ungdommene mer bevisst på egen atferd og hvordan de påvirker menneskene rundt dem.

mot til å bry seg
Løfte blikket og se menneskene rundt seg. Vise respekt og omsorg for de som er utenfor
MOT til å leve
Tørre å være seg selv og akseptere seg selv. Sette seg egne mål og følge drømmene sine
MOT til å si nei
Stå opp for egne verdier, våge å si ifra og å prioritere det som er riktig og viktig

DetTE tilbyr vi ungdomsskolen

Fast program og tett oppfølging
 • MOT-programmet «Robust ungdom»: 14 MOT-økter à 120 min, som gjennomføres over 3-årig skoleforløp
 • MOT tilbyr et helhetlig og godt utprøvd program, med øvelser, verktøy og manus til alle MOT-økter, som er tett knyttet opp mot overordnet del av læreplanen og kompetansemål i fag
 • Målet er å styrke ungdoms robusthet og motstandskraft, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert
 • Tett oppfølging av regionleder
 • Kompetansenettverk
 • Temperaturmåling gjennom årlig MOT-undersøkelse for hver skole. Resultatene følges tett opp av MOTs regionledere, og brukes aktivt i forbedringsarbeid
Utdannelse og erfaringsutveksling
 • Utdanning i MOTs metoder og verktøy for skoleledelse og andre personale involvert i MOT-arbeidet. 3 dager der MOT dekker opphold
 • Fortløpende tilbud om utdanning ved utskiftning av personale
 • Årlig Ildsjelsamling, med fokus på etterutdanning og erfaringsutveksling for alle lokale MOT-medarbeidere
 • Nettverk for erfaringsutveksling på tvers av kommuner
 • Foredrag og inspirasjon til skolepersonale og viktige voksne på barn og unges arena gjennom forsterkningsprogrammet «Skolen som samfunnsbygger»
Kampanjer og forsterkningsaktiviteter
 • Hei-kampanjen: Skolestartkampanje med fokus på god skolestart og inkludering
 • Drømmeperioden: Fokus på tørre å ha små og store drømmer og å sette seg mål. Deltakelse i MOTs drømmefond
 • MOT til å glede-dagen: Fokus på hvordan spre smil og glede - med enkle midler
 • Ambassadør-aktiviteter: Mulighet for besøk, foredrag og inspirasjon fra MOTs ambassadører kjent fra idrett og kultur
 • Synliggjøring: Plakater og annet kampanjemateriell
 • Videomateriale: Tilgang til videomateriale med ulik tematikk, som kan benyttes ved ønske gjennom året
Det viktigste jeg har igjen etter MOT har vært her, er at jeg har blitt kjent med menneskene inni menneskene

Elev 10. trinn, Agder

Si Hei*

Skolen som Samfunnsbygger

Ansatte i skolen har en av samfunnets viktigste oppgaver. Skolen er en arena for alle ungdom og er derfor en viktig arena for å bygge ungdom for fremtiden.

Skolen som samfunnsbygger er et forsterkningsprogram hvor målet er fellesforstått ansvarlighet for voksne rundt barn og unge. Kjernen i programmet er de tre relasjonsnormene; skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet.

Disse er systematisert gjennom det autoritative perspektivet og gjelder både klasseledelse og foreldrestil. Gjennom programmet forsterker vi rektor som kulturbygger og bidrar med foredrag til personalet og lokalsamfunnet. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.

kontakt oss
Ved å klikke på "Tillat alle cookies" aksepterer du lagring av cookies på din enhet med det formål å forbedre nettstedets navigasjon, analysere bruk av nettstedet og bidra til vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.