Meny
Meny

Trenger din skole/kommune MOT?

Vil din skole bli en MOT-partner? Kontakt oss her! 

MOT er en ideell organisasjon og en sosial entreprenør som har trent ungdom i livsmestring i over 20 år. Vi er et helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av sektorer. MOT er et verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Hvordan arbeider MOT?

MOT har tre verdier vi jobber etter:

 • MOT til å leve
 • MOT til å bry seg
 • MOT til å si nei

MOTs verdier er en stor suksessfaktor. Med disse som utgangspunkt i kommunikasjonen med ungdom i klasserommet, gir vi MOT-øktene innhold som er forståelig. Verdiene gjør ungdommene bevisst sin adferd og hvordan den påvirker menneskene rundt dem.

MOT har fire prinsipper, som er metoden for hvordan vi operasjonaliserer verdiene:

 1. Jobbe i forkant: Å bygge kultur, være forberedt og kommunisere tydelig og oppriktig.
 2. Ansvarliggjøre kulturbyggere: Bevisstgjøre mennesker på sitt ansvar som rollemodeller, for at de skal inkludere alle.
 3. Forsterke det positive: Å være mulighetsfokusert, plante positive forventninger, å finne det beste i mennesker og situasjoner.
 4. Se hele mennesket: trene mennesker på å vise bakgrunnsforståelse, være nysgjerrig på forskjeller og se på ulikheter hos mennesker som en ressurs.

MOTs program

MOTs viktigste innsatsområde er programmet «Robust ungdom» på ungdomsskolen og på videregående skole. En skole som har avtale med MOT er forpliktet til å følge det obligatoriske programmet og gjennomføre 12 MOT-økter per klasse i løpet av skoleforløpet. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom. Det kan være en av skolens ansatte, eller en ressursperson i kommunen som har god relasjonskompetanse.

Programmet «Robust ungdom» er ikke et prosjekt. Programmet følger elevene gjennom hele skoleforløpet på ungdomsskolen/videregående skole, noe som gir kontinuitet og varig endring. Videre forsterker programmet «Skolen som samfunnsbygger» den verdibaserte ledelsen i skolen. Rektor deltar og leder rekrutteringsarbeidet og implementeringen av programmet «Robust ungdom», og lærerne blir kjent med gode verktøy som bidrar til blant annet å skape et tryggere læringsmiljø og å bedre relasjonene mellom elev og lærer. Sammen gjør dette at MOT blir et godt system- og styringsverktøy for livsmestring og god psykisk helse i skolen.

MOT har per i dag avtaler med 94 kommuner og 260 skoler i Norge, og i overkant av 65 000 ungdommer har MOT på skolen.

Hvorfor bør din skole/kommune velge MOT?

Våre program er forankret i nasjonale føringer;

 • Opplæringsloven §1,  §9
 • Overordnet del av læreplan
 • Regjeringens strategiplan for god psykisk helse «Mestre hele livet»
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene
 • Stortingsmelding 28
 • Stortingsmelding 19 – Folkehelsemeldinga

I opplæringsloven §1 står det; «Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet».

Opplæringsloven er selve grunnlaget for å se MOT som er verktøy i skolen/kommunen. Og i den overordna del av læreplanen står tydelig at man ikke kan skille faglig og sosial læring, og vi i MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringa for å skape en trygg klassekultur. Det å respektere hverandre og ha god bakgrunnsforståelse danner grunnlaget for empati, respekt og vennskap.

Sentrale elementer i føringene nevnt over, er økt kunnskap om forebygging av mobbing gjennom utvikling av trygge og inkluderende miljøer for alle barn og unge. Dette handler om faktorer som blant annet vennskap, gode relasjoner mellom barn, mellom barn og voksne og god ledelse – dette jobber MOT direkte med, som et systemverktøy for kommuneledelse og et godt styringsverktøy for rektor og lærere.

MOT sine program, er støttet av Helsedirektoratet , Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.

Vil din skole bli en MOT-partner? Kontakt oss her! 

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging