Utdanningsdirektoratet

Innleggstype
Offentlige bidragsytere

Sosiale medier

Merknad i statsbudsjettet for 2021:

Utdannings- og forskningskomiteen:

"Komiteen vil peke på den mangfoldige, og ikke minst praktiske, kompetansen som finnes i miljøer utenfor skolen. Komiteen mener at prosjekter som målbart bidrar til å styrke grunnleggende egenskaper og/eller arbeidet mot mobbing, skal prioriteres i behandlingen av søknader om prosjekttilskudd. Ko m i t e e n vil i denne forbindelse trekke fram det gode arbeidet organisasjonen MOT gjør for å bekjempe mobbing og for å bidra til et godt læringsmiljø i skolen. MOT er et helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av sektorer, og kan vise til gode forskningsresultater med å skape gode og trygge læringsmiljø."

Tilskudd Fra Utdanningsdirektoratet for 2021

Støtter MOT Norges utvikling av program for å trygge overgangen fra videregånde skole til arbeidsliv for lærlinger.