Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Innleggstype
Offentlige bidragsytere

Sosiale medier

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målgruppen er barn og unge i lavinntektsfamilier og målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. MOT Norge mottar midler fordi våre programmer bidrar til å motvirke risikofaktorer som utenforskap og ensomhet.