Meny
Meny

Folkehelse og forebygging: Robuste ungdommer gir bedre folkehelse

Kan mer robuste ungdommer gi oss bedre folkehelse?

I følge WHO er folkehelse samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Og la oss slå det fast først som sist, folkehelse er like mye psykisk som fysisk.

Det å forebygge mobbing er folkehelse. Det å forebygge psykiske helseproblemer er folkehelse, og det å forebygge rusproblemer er åpenbart folkehelse.

Så hvordan kan vi styrke faktorer som bidrar til bedre folkehelse? Noen stikkord er selvtillit, mestring og tro på egne krefter. Ungdommer som møter situasjoner og omgivelser som gir de troen på egne krefter og mestringsfølelse vil være bedre rustet båe fysisk og psykisk. Å jobbe med følelsene til ungdom er å jobbe med folkehelse.

Her, som ellers, bør vi jobbe både på individ- og gruppenivå. Folkehelse hos ungdom handler om at hver enkelt må oppleve mestring og få troen på egne krefter. Men dette vil ikke skje i omgivelser som ikke støtter opp om den riktige kulturen. I et trygt ungdomsmiljø hvor man aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle, er et ungdomsmiljø med god folkehelse.

Fire prinsipper for forebygging og folkehelse

Vi tror det er fire prinsipper og suksessfaktorer som er viktig når man skal arbeide forebyggende med folkehelse:

 • Jobbe i forkant
 • Se hele mennesket
 • Forsterke det positive
 • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

Å jobbe i forkant handler om å bruke penger og ressurser før problemet oppstår, ikke bare i etterkant. Vi må bruke penger på grunnene til psykiske helseproblemer, rusproblematikk og kriminalitet – ikke bare til plastring når skaden er skjedd.

Det å se hele mennesket handler om å se årsakssammenhenger. Ungdommen som debuterer tidlig med alkohol er så mye mer enn en ungdom som drikker. Jenta som blir mobbet er så mye mer enn et mobbeoffer, og gutten som nasker er så mye mer enn en butikktyv. Skal vi da forebygge disse problemområdene, må vi også ta dette innover oss. Vi må jobbe med hele mennesket – og hele ungdommer.

Forsterke det positive. Hvis en ungdom igjennom hele ungdomsskolen får forsterket og bygd opp sine sterke sider, vil det være forebyggende. Så enkelt, og så vanskelig. Ta tak i det positive og bygg på det. Skap mestringsfølelser og skap miljø der mestring og forskjeller er lov.

Vi må bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre. For å skape trygge ungdomsmiljø der man aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle, så trenger vi å spille på lag med de elevene som er kulturbyggere i sitt miljø. Det er de elevene som er tilstede i klasserommet og i friminuttet hver eneste dag.

MOT kan bidra til bedre folkehelse

Ungdom_gutt_jente_09_Photo_Ludvig_Killingberg

Resultater og evalueringer viser at MOT kan være et relevant verktøy for å arbeide med folkehelse i Norske kommuner. Svært ofte er de lokale MOT-medarbeiderne også Folkehelse-koordinator, eller arbeider med folkehelse på den ene eller andre måten. Og det gir resultater. La oss se på rus, mobbing og robusthet.

Rus:

I PROBA samfunnsanalyse sin evaluering av MOT i ungdomsskolen fra 2011 ser vi følgende resultater:

 • På sammenligningsskolene var det 80 % flere som var under 13 år da de var fulle første gang.
 • Det er 40 % flere på sammenligningsskolene som i 10. klasse drikker alkohol så mye som en gang i uka eller mer.

Mobbing:

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 2012:

 • 59 % flere mobbes flere ganger i uken på landsbasis kontra MOT-skoler.
  • Mobbes flere ganger i uken i 10. klasse:
   • Landsbasis      3,5 %
   • MOT-skoler    2,2 %

Robusthet:

En forskningsrapport levert av PROBA samfunnsanalyse konkluderer med at elevene på MOT-skolene har i gjennomsnitt høyere selvtillit, optimisme og tro på egne krefter.

Les mer om MOTs resultater her.

Vil du ta i bruk MOT som et verktøy? Les her.

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge
OBOS

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging