Skolen som samfunnsbygger

Skolen er en arena for alle ungdommer og er derfor en viktig arena for å bygge ungdom for fremtiden.

Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle ungdoms robusthet og livsmestring.

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. MOT ønsker å forsterke en felles forståelse og verdiplattform blant voksne som er tett på ungdom.

Altfor mange unge i dagens samfunn passer ikke inn i skolesystemet og/eller føler seg ubrukelige. Voksne har et stort ansvar for å skape skoler og lokalsamfunn der ungdom er vinnere fremfor tapere. Voksne bør føle seg ansvarlig for å identifisere ungdoms talenter. Gjennom bevisst væremåte og formidling kan voksne utgjøre en stor forskjell i ungdoms liv.

60–70 % av det psykososiale miljøet på skolen avhenger av lederen. Rektorer og lærere er ledere og rollemodeller. Deres rolle og påvirkning som kulturbyggere og miljøskapere er avgjørende for at alle føler seg inkludert.

Skolen kan forebygge kriminalitet, vold og andre kritiske samfunnsproblemer ved at personalet på skolen er forutsigbare, tydelige, konsekvente, har et positivt elevsyn og en enhetlig filosofi. Mange unge kommer dårlig ut i livet på grunn av voksne som er altfor liberale/ettergivende, eller har en overdreven streng filosofi.

MOT har røtter i idretten og ser hvilke positive verdier fra idretten man kan konvertere til andre arenaer. Idrettens, og andre fritidsarenaers, betydning i å forebygge kritiske samfunnsproblemer er viktig. En forutsetning er god sportsånd. Det er viktig med trenere og ledere med gode holdninger for at idretten skal ha en stor forebyggende effekt. Dersom det ikke praktiseres positive normer i laget kan idretten ha motsatt effekt.

Forutsetning for oppstart Skolen som samfunnsbygger:

  • MOT-programmet Robust ungdom 12-16 og/eller Robust ungdom 16-25
  • Partnerskapsavtale mellom skolen og MOT

Rammestruktur

  1. Rektor/skoleleder som samfunnsbygger
  2. Skolepersonalet som samfunnsbyggere
  3. MOT-filosofien til ungdoms foreldre og ansvarlige voksne på ungdoms fritidsarenaer