Kommuneavtale med MOT

Utenforskap kan få store konsekvenser for samfunnet og verden. MOT ønsker å få lokalsamfunnets ledere og borgere til å kjenne på ansvaret og forpliktelsen alle har for å bygge en god kultur.

Mål: Fellesforstått ansvarlighet for å utvikle robuste lokalsamfunn og relasjoner.

Hva innebærer en Kommuneavtale med MOT?:

 • Kommuneavtalen har som formål å forankre og sikre MOT-arbeidet mot målgruppe barn og ungdom i kommunen
  • MOT-programmet Robust ungdom 12-16 benyttes på kommunens ungdomsskoler
  • Kommunen er pådriver for at MOTs andre programmer implementeres hos aktuelle målgrupper
 • Beslutningstakere og aktuelle fra kommuneledelsen deltar på 3-dagers Verdibasert lederutvikling
 • MOT forankres i kommunens planer og brukes som bevisstgjøringsplattform i verdiarbeidet
 • Kontaktperson på kommuneplan inviteres til årsmøte med MOT og ungdomsskolene for å se på status for MOT-arbeidet lokalt
 • Kommunen kan:
  • utdanne egne Unge MOT-ledere som har som spesielt ansvar å jobbe med inkluderingstiltak i kommunen
  • kalle profilere seg som MOT kommune 
  • bestille MOT-produkter for synliggjøring av MOT lokalt
  • bruke logo på nettside og annet i elektronisk kommunikasjon (epostsignatur osv)
  • bestille kampanjemateriale til forsterkningsdager 

Bakgrunnen for programmet er å være en støtte for de kommuner som ønsker:

 • MOT som bevisstgjørings- og verdiplattform
 • MOT som et virkemiddel for å styrke tverrfaglig samarbeid
 • MOT som et system i arbeidet med å være i forkant og for å forebygge problemer
 • MOT som et virkemiddel for lettere å nå kommunens mål innenfor oppvekst og helse:
  • styrke folkehelse, livsmestring og medborgerskap
  • utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle
  • bidra til at hver enkelt kan ivareta/utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap
  • stimulere til tro på egen mestring og motivasjon for læring
  • ivareta et trygt lokalsamfunn som forebygger mobbing, vold, diskriminering og trakassering