MOTs programmer er forankret i nasjonale føringer

  • Opplæringslova §1-1 og kapittel 9 A
  • Overordnet del av læreplan
  • Regjeringens strategiplan for god psykisk helse "Mestre hele livet"
  • Stortingsmelding 28 - Fagfornyelsen
  • Helse- og omsorgsdepartementets prop. 121 "Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse" (2019-2024)

I overordnet del av læreplanen står det tydelig at man ikke kan skille faglig og sosial læring. MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringen for å skape en trygg klassekultur.

MOT trekkes frem som verktøy for lokalt arbeid med psykisk helse i Helse- og omsorgsdepartementets "Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse". MOT sine program, er støttet av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, og Utdanningsdirektoratet.

MOTs programmer alene kan ikke fikse alle utfordringer en skole eller kommune står i, men MOT kan være et verktøy for å arbeide forebyggende for å motvirke at utfordringene oppstår. MOT har 22 års erfaring med å arbeide med livsmestring blant ungdom, og MOTs metode og programmer er forankret i nasjonale føringer. MOT er ikke bare en happening, men et langsiktig og systematisk verktøy. Sist, men ikke minst, er MOT at ungdom føler at de eier MOT og at de ser frem til MOT-øktene.

MOTs programmer

Ungdomsskoler og videregående skoler som følger et MOT-program, har 12 MOT-økter i løpet av tre år. MOT-øktene har varierte tema hvor verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er en rød tråd.

MOT-øktene skaper en atmosfære med nærhet, energi og involvering. Vi viser ikke pekefinger, men tar ungdom på alvor og gir positive opplevelser. Ungdom liker å være selvbyggere om de får mulighet, veiledning og gode verktøy.