Lærling med MOT

«Lærling med MOT» er et pilotprogram for lærlinger i læretiden. Vi utvikler programmet i samarbeid med opplæringskontoret iLære i Tromsø, og involverer også lærlinger og lærebedrifter.

Programmet består av fire samlinger over to år, og er en del av opplæringstilbudet for lærlinger. Målet er å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Mål med «Lærling med MOT»

 • Utvikle og styrke robusthet hos lærlingen
 • Bevisstgjøre lærlingen på viktigheten av å være en god rollemodell
 • Styrke lærlingen i å være seg selv, bry seg om andre og stå opp for egne verdier
 • Utfordre lærlingen til å bli kjent med andre sider av seg selv

Om programmet

Læretiden er to år, og i løpet av disse to årene, følger lærlingen et program med fire hovedbolker. Hovedsamlingen er en 3-dagers samling på MOT-camp i Trondheim som skjer det første halvåret i læretiden. MOT-camp er både et inspirasjonssenter og et bevisstgjøringskonsept. Campen er et bygg på 3.500 m2 på Gråkallen, øverst i Bymarka i Trondheim. Ungdommene bor og lever på campen under hele samlingen.

Formålet med MOT-camp som et bevisstgjøringskonsept er å styrke ungdoms livskompetanse, mot og innsikt; til å ta valg som gir dem personlig utvikling, bli gode kulturbyggere for sin bedrift og i sine lokalsamfunn.

Dette er de fire hovedbolkene*:

 • Kick-off (Tromsø, uke 38)
 • MOT-Camp (3 dager i Trondheim, uke 48)
 • GNIST (Tromsø, uke 12)
 • MOT i arbeidslivet (2 dager Sommarøya, uke 24)

* Vi tar forbehold om endringer.

Hvorfor velge «Lærling med MOT»?

MOT har 23 års erfaring med å arbeide med livsmestring blant ungdom, og MOTs metode og programmer er forankret i nasjonale føringer. MOTs program alene kan ikke fikse alle utfordringer en person, skole, bedrift eller kommune står i, men MOT kan være et verktøy for forebygging og samarbeid for å motvirke at utfordringene oppstår.

Programmet «Lærling med MOT» vil i tillegg til å styrke enkeltindividet; lærlingen, ha en verdi for kulturbygging i bedriften.

Kort om MOT

MOT er en ideell organisasjon som ble stiftet 1997. MOT tilbyr programmer til ungdomsskoler, videregående skoler, barneskoler og kommuner. MOT arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker – gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

MOTs verdier 

 • MOT til å leve: å være seg selv, ha passion og akseptere å ikke alltid være bra
 • MOT til å bry seg: vise respekt, vise kjærlighet og vise omsorg for de som er utenfor
 • MOT til å si nei: å stå opp for egne verder, å våge å si ifra og å prioritere

MOTs verdier er en rød tråd gjennom programmet «Lærling med MOT». Verdiene gjør ungdom bevisst sin adferd og hvordan den påvirker mennesker rundt dem.

Les mer om MOT

MOTs program er forankret i nasjonale føringer 

 • Opplæringsloven §1, §9
 • Arbeidsmiljøloven §1-1
 • Regjeringens strategiplan for god psykisk helse «mestre hele livet»
 • Helse- og omsorgsdepartementets prop. 121
 • «Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse» (2019-2024)

Kontakt

Rune Skanke, leder MOT-camp
rune@mot.no / 90 12 09 12