Meny
Meny

HVORFOR MOT?

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.

Visjon: varmere og tryggere samfunn.

 

MOT utvikler robuste ungdommer – ungdommer som er motstandsdyktige, tar egne valg og tror på egne krefter. Robuste ungdommer har mot til å inkludere alle. Ved å skape kulturer med der alle er inkludert hindrer vi utenforskap.

MOT tror at dette er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

 

MOTs effekt

Viktige resultater av MOTs arbeid er:

Mindre hyppig mobbing

MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig mobbing. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse de siste årene viser at 4–5 % av barn og ungdom i Norge opplever hyppig mobbing – dvs. å bli mobbet en eller flere dager ukentlig. Dette tilsvarer ca. 35.000 barn og ungdom i alderen 6–19 år. Konsekvensene ved hyppig mobbing kan bl.a. være fysiske, sosiale og psykiske skader. I rapporten «Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak» slås det fast at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker. (Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, E. C., Idsøe, T., & Solberg, M. E. (2017). Å bli utsatt for mobbing Stavanger: Læringsmiljøsenteret) Rapporten viser at folk som har blitt mobbet er mer utsatt for depressive reaksjoner enn den gjennomsnittlige befolkningen. I alt har 40 % av de som blir mobbet tenkt på selvmord. Mobbeofre og folk som mobber andre får ofte problemer i voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet. Mobbing er en stor belastning for offerets familie.

En undersøkelse fra 2012 viser at ungdomsskoler med MOTs program hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Færre ungdom uten en eneste venn

MOT utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en eneste venn. Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet når ungdom ikke har en eneste venn. I verste fall terror og annen kriminalitet. Flere som gjennomførte massakrer vokste opp uten en eneste venn, forteller foreldre og tidligere medelever. En undersøkelse publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, viser at 6 av 10 mannlige innsatte i norske fengsel ikke hadde en eneste venn da de gikk på ungdomsskolen (Amundsen: Innsattes opplevelse av ungdomsskolenNorsk Pedagogisk Tidsskrift 6/2011:424-436).

En undersøkelse fra 2011 viser at det på sammenligningsskolene var tre ganger så mange som ikke hadde en eneste venn kontra på MOT-skolene. 

Mindre psykiske vansker

MOT utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, som motvirker psykiske vansker. 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig selvbilde, viser en undersøkelse foretatt av forskere i KoRus. Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, kan være depresjon, tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker som f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som «kjøper seg en bedre verdi», bl.a. for å bli sett og for å imponere omverdenen.

En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet av de tre årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» hos elever på skoler med MOT, mens den reduseres på sammenligningsskolene. 

Mindre rusmisbruk

MOT utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som motvirker rusmisbruk. Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr. år viser en undersøkelse gjennomført av Rokkansenteret i Bergen. Mer enn 200.000 barn og ektefeller i Norge får redusert livskvalitet fordi de lever med personer med et risikofylt alkoholkonsum, viser en rapport gjort av SIRUS og Universitetet i Oslo. Mellom 60 og 80 prosent av all vold som utøves i Norge er rusrelatert, viser tall fra SIRUS. Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for alkoholavhengighet.

En undersøkelse fra 2011 viser at det var ca. bare halvparten så mange på MOT-skolene som var fulle første gang når de var under 13 år kontra på sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var 40 % flere 15–16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig, kontra på MOT-skolene. 

Les om «Hvordan jobber MOT?» her

Les  om «Hva er MOT?» her

 

Forskning om MOT:

Organisasjonen MOT under lupen

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse

PROBA samfunnsanalyse

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet