Meny
Meny

HVORFOR MOT?

MOT UTVIKLER ROBUST UNGDOM, SOM INKLUDERER ALLE.

VISJON: VARMERE OG TRYGGERE SAMFUNN.

Våre program er forankret i nasjonale føringer;

  • Opplæringsloven §1,  §9
  • Overordnet del av læreplan
  • Regjeringens strategiplan for god psykisk helse «Mestre hele livet»
  • Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • Stortingsmelding 28
  • Stortingsmelding 19 – Folkehelsemeldinga

I opplæringsloven §1 står det; «Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet».

Opplæringsloven er selve grunnlaget for å se MOT som er verktøy i skolen/kommunen. Og i den overordna del av læreplanen står tydelig at man ikke kan skille faglig og sosial læring, og vi i MOT jobber direkte inn mot den sosiale læringa for å skape en trygg klassekultur. Det å respektere hverandre og ha god bakgrunnsforståelse danner grunnlaget for empati, respekt og vennskap.

Sentrale elementer i føringene nevnt over, er økt kunnskap om forebygging av mobbing gjennom utvikling av trygge og inkluderende miljøer for alle barn og unge. Dette handler om faktorer som blant annet vennskap, gode relasjoner mellom barn, mellom barn og voksne og god ledelse – dette jobber MOT direkte med, som et systemverktøy for kommuneledelse og et godt styringsverktøy for rektor og lærere.

MOT sine program, er støttet av Helsedirektoratet , Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.

 

Forskning om MOT:

Organisasjonen MOT under lupen

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse

PROBA samfunnsanalyse

Anbefalt videre lesning

Del denne artikkelen

Til toppen

Hovedsamarbeidspartnere

Reitan Convenience
Uno-X Energi
SpareBank1 SMN
Gjensidigestiftelsen
Finans Norge

Mot støttes av:

Utdanningsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet