MOT Norge høster langvarig og tverrfaglig anerkjennelse fra statlig hold

Også i 2021 mottok MOT Norge økonomisk støtte fra i alt fire statlige direktorater, noe som muliggjør at enda flere barn og ungdommer får dra nytte av MOTs arbeid.
NETT_MOT_Logo_Main_RGB

MOT er et verktøy som svarer på nasjonale føringer med fokus på å styrke barn og unges psykiske helse, forhindre utenforskap og marginalisering og å styrke inkludering, livsmestring og robusthet. Derfor er det svært gledelig at MOT i ni år på rad har mottatt støtte fra følgende fire direktorater: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet (Hdir), Utdanningsdirektoratet (Udir) og Konfliktrådet (underlagt Politidirektoratet).

– Vi er svært takknemlige for denne langvarige og tverrfaglige, brede anerkjennelsen, sier leder for MOT Norge, Mariann Janson.

MOT skaper trygge og inkluderende oppvekstmiljø

Fra de fire direktoratene mottok MOT Norge hele 5 700 000 kr i tilskudd for 2021.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir støtte gjennom tilskuddsordningen “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”. Begrunnelsen er at MOT bidrar til å forhindre utenforskap og stimulerer inkludering av alle.

Denne støtten er muliggjort gjennom at flertallet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget gav følgende merknad til Statsbudsjettet i 2021:

Flertallet vil også peke på det viktige arbeidet organisasjonen MOT gjør med å skape trygge og inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, og vil understreke viktigheten av at organisasjonens tilskudd på posten opprettholdes”.

MOT jobber helhetlig og forebyggende med fokus på god psykisk helse

Helsedirektoratet støtter MOT Norge gjennom tilskuddsordningen “Psykisk helse i skolen”, med bakgrunn i at MOT jobber helhetlig og forebyggende, og med spesielt fokus på å bygge god psykisk helse framfor å reparere psykisk uhelse.

Denne støtten er muliggjort gjennom at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget gav følgende merknad til Statsbudsjettet i 2021:

Komiteen ser positivt på vidareføringa av midlar til organisasjonar som …., og til MOT, som arbeider for at ungdommar vert sjølvstendige og inkluderande..”

MOT forhindrer mobbing og styrker elevers livsmestring

Utdanningsdirektoratet gir MOT Norge støtte gjennom sin prosjekttilskuddsordning til private og frivillige organisasjoner. Tilskuddet i 2021 er tildelt prosjektet “Lærling med MOT” som har som hensikt å trygge overgangen fra skole til arbeidsliv.  

I tilskuddsteksten står det “MOT har lang erfaring med sitt arbeid med livsmestring blant ungdom, og deres metode og programmer er forankret i nasjonale føringer. De beskriver et tiltak som synes å kunne være et godt tiltak rettet mot en målgruppe som det tidligere ikke har blitt satt søkelys på”.

Denne støtten er muliggjort gjennom at Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget gav følgende merknad til Statsbudsjettet i 2021:

Komiteen vil peke på den mangfoldige, og ikke minst praktiske, kompetansen som finnes i miljøer utenfor skolen. Komiteen mener at prosjekter som målbart bidrar til å styrke grunnleggende egenskaper og/eller arbeidet mot mobbing, skal prioriteres i behandlingen av søknader om prosjekttilskudd. Komiteen vil i denne forbindelse trekke fram det gode arbeidet organisasjonen MOT gjør for å bekjempe mobbing og for å bidra til et godt læringsmiljø i skolen. MOT er et helsefremmende og forebyggende program i skolen som jobber systematisk, langsiktig og på tvers av sektorer, og kan vise til gode forskningsresultater med å skape gode og trygge læringsmiljø“.

MOT nevnt i “Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Konfliktrådet, som er underlagt Politidirektoratet, støtter MOT som program med effekt på kriminalitetsforebyggende arbeid.

I tillegg nevnes MOT som et godt verktøy for å styrke det lokale psykiske folkehelsearbeidet i Helse- og omsorgsdepartementets “Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)”:

“Mange kommuner har utviklet og tatt i bruk verktøy som kan benyttes i det lokale psykiske folkehelsearbeidet. Et eksempel er stiftelsen MOT, som bidrar med verktøy for å motvirke vold, kriminalitet, mobbing og psykiske plager. MOTs visjon er å styrke unge og bidra til et inkluderende fellesskap. MOT har inngått samarbeid med flere aktører i næringslivet og har inngått partnerskap med videregående skoler, ungdomsskoler og kommuner. Regjeringen vil: Spre gode eksempler som MOT”.

Tverrpolitisk støtte til MOT

For å sikre dette eierskapet fra statlig hold, har MOT Norge jobbet aktivt og målrettet for å informere om arbeidet som gjøres, og ikke minst hvilke resultater dette fører til i norske skoler.  

– I flere år har vi hatt møter med Stortingspolitikere, og da først og fremst politikere som sitter i de tre ovennevnte komiteene, samt Justiskomiteen. Der har vi blant annet fortalt de interesserte politikerne om innholdet i de ulike programmene våre, hvordan våre økter i klasserommene gjennomføres, og hvordan de knyttes opp mot de ulike delene av overordnet del av læreplan. I tillegg har vi deltatt på høringer i forbindelse med fremlegging av Statsbudsjett, sier myndighetskontakt i MOT, Jo Trønsdal Bævre, før han fortsetter:

– Det siste året har vi møtt politikere fra alle partier som er representert på Stortinget, og fellesnevneren vi sitter igjen med etter disse møtene er at det positive eierskapet og engasjementet overfor MOT i høyeste grad er tverrpolitisk. Dette sikrer oss en trygghet og forutsigbarhet når det kommer til støtten fra statlig hold, sier Bævre.

Det at støtten til MOT er tverrfaglig, har gjort at eksisterende MOT-partnere føler en ekstra trygghet og stolthet til arbeidet de utfører, samtidig som at potensielle nye MOT-partnere ser et bredere perspektiv når de skal vurderer å innføre programmene våre.  

– Støtte fra direktoratene er viktig for MOT Norge på flere måter. Det betyr for oss en anerkjennelse av at MOTs programmer bidrar til å motvirke samfunnsutfordringer, og med pengestøtten kan vi også sørge for at prisen på MOTs programmer holdes på et minimum. I tillegg er det enklere for kommunene å finne finansiering av MOT gjennom flere ulike budsjettposter, f.eks helse, sier Wenche Loktu Skauge, som har ansvar for søknader og rapportering til statlige direktorater

MOT Norge er svært takknemlige for anerkjennelsen og støtten, som hjelper oss mye i arbeidet med å utvikle enda flere robuste ungdommer, som inkluderer alle.