MOT Norge og FNs bærekraftsmål

Høsten 2020 startet MOT Norge med ny strategi for næringslivspartnerne. De fleste av dagens partnere har vært trofaste samarbeidspartnere som har støttet organisasjonen i mange år. I starten ble nok bidragene sett på som donerte midler til et godt formål, men i dag setter partnerne langt høyere krav. En av de tydeligste kravene som kom frem i prosessen var at virksomheten må forankres i et tydelig bærekraftperspektiv.
Figur 2

Med dette som bakgrunn, startet vi en intern prosess som inkluderte alle ansatte i MOT Norge. Omstillingen gjennom det grønne skiftet vil kreve noe av oss alle, samtidig som et tydelig grønt fokus er positivt for både stolthet, motivasjon og produktivitet.

Arbeidsprosessen:

Bærekraftprosessen startet med e-læring og workshop for ansatte. Gjennom e-læringen fikk hver ansatt bruke tid på å sette seg inn i hvert bærekraftsmål, og ble bedt om å svare på enkle spørsmål knyttet til MOTs kjerneaktivitet. Det ble også gjennomført en digital spørreundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen og e-læringen dannet grunnlag for en workshop som ble holdt i desember. I workshopen deltok også et par av næringslivspartnerne, som jobber aktivt med bærekraft. På den måten kunne vi få tilbakemelding på hvordan MOT kan dra nytte av deres arbeid. Og ikke minst, hvordan vi kan jobbe bedre sammen.

Gjennom dette arbeidet fikk vi et godt grunnlag for å velge ut spesifikke bærekraftsmål. Disse ble også koblet opp mot MOT Norges etablerte verdier og prinsipper.

Figur 1: Kobling mellom bærekraftsmål , verdier og strategiske valg

Det grønne skiftet

Figur 1 viser de seks målene som ble vurdert som mest relevante og deres kobling til MOT sine verdier, prinsipper og strategiske valg. MOT sine verdier er naturlig knyttet til den sosiale dimensjonen av bærekraft. I løpet av arbeidet ble det også en svært tydelig kobling til miljø og klima. Erkjennelsen bak dette handler om at også MOT vil påvirkes av det grønne skiftet. Det betyr at vi gjennom vårt arbeid med ungdom skal bidra til at grå vekst erstattes med grønn. Grå vekst er verdiskaping der miljøbelastningen øker til tross for økt produktivitet. Som en forutsetning for at det grønne skiftet skal skje, fremhever FN arbeidet med ungdom. Der kan MOT bidra spesielt sterkt.

Bærekraft som begrep ble kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. I dag gis begrepet tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Samtidig ble vi bevisstgjort viktigheten av miljø og klima, og ønsker fremover å jobbe helhetlig med alle de tre dimensjonene.

FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål er bygd på denne helheten og består av 17 bærekraftsmål med 169 delmål. Sammen utgjør de et globalt veikart. Disse disse målene er prioritert for MOT Norge sin virksomhet:

Figur 2: MOT Norges prioritering av bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
MOT Norges bærekraftsløfte: “MOT utvikler robust ungdoms, som inkluderer alle gjennom å fremme beskyttelsesfaktorer.”

Det bærekraftsmålet som er tettest knyttet til MOT Norges formål og kjerneaktivitet er mål nr. 3: God helse og livskvalitet. MOTs påvirkningsmulighet er blant annet forebygging av rusmiddelmisbruk, herunder støtte oppunder delmål 3.5 “Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol” (FN, 2021). Det mangler konkrete mål rundt psykisk helse, samtidig som temaet har blitt aktualisert i kjølvannet av covid-19. MOTs bidrag her er å skape robuste ungdommer, som inkluderer alle! Vi trenger bevissthet og mot for å lykkes med å nå bærekraftsmålene i tråd med MOTs verdier og prinsipper.

MOT ønsker å forsterke vennskap som verdens eneste universalforebyggende tiltak. I tillegg vil vi hjelpe skolene med å systematisere bærekraftarbeid ved å knytte alle MOT-øktene opp mot FNs bærekraftsmål. Når det gjelder rekruttering, ønsker vi å jobbe for å fremme mangfold både i etnisitet, legning, alder og kjønn.

Bærekraftsmål 4: God utdanning
MOT Norges bærekraftsløfte “MOT jobber for å styrke læringsmiljø for neste generasjon, og dermed forhindre frafall i skolen.”

Dette bærekraftsmålet treffer direkte på MOTs kjernevirksomhet. MOT Norge kan påvirke neste generasjons kunnskap og engasjement for bærekraftig utvikling, herunder støtte oppunder delmål 4.7 (FN, 2021) gjennom å styrke og videreutvikle programmene våre. Gjennom MOTs programmer i skolen kan vi bidra til å forhindre frafall.. MOT vil styrkelæringsmiljøet. MOT vil bidra til gode og trygge klassemiljø, der det er godt å være-uavhengig av faglig kompetanse. Med ekstra fokus på dette oppdraget, kan vi bidra til å forhindre utenforskap

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
MOT Norges bærekraftsløfte: “Gjennom vår visjon varmere og tryggere samfunn og ordtaket «det skal en hel landsby til for å oppdra et barn», jobber MOT for å bidra til at byer og lokalsamfunn utvikler sosialt mangfold og god livskvalitet.”

Bærekraftige byer og lokalsamfunn ble valgt for det målet gir MOT mulighet til å påvirke neste generasjons kunnskap og engasjement for bærekraftig utvikling. På den måten kan MOT bidra til at byer og lokalsamfunn utvikler sosialt mangfold og god livskvalitet.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet
MOT Norges bærekraftsløfte: “MOT styrker mangfold gjennom å trene mennesker på å vise bakgrunnsforståelse, være nysgjerrig på forskjeller og se på ulikheter som en ressurs.”

Målet er tett knyttet til MOT Norges formål og kjernevirksomhet. Spesielt gjennom delmål 10.2, som omhandler blant annet sosial inkludering. God utdanning er også et verktøy for å skape mindre ulikheter. Dette kan vi gjøre ved å sikre at produktene våre treffer flere målgrupper, levere programinnhold på flere målformer etter hvert andre språk der det er aktuelt.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
MOT Norges bærekraftsløfte: MOT jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk.”

I klima- og miljødimensjonen har MOT påvirkningsmulighet gjennom å påvirke neste generasjons kunnskap og engasjement for bærekraftig utvikling, herunder klimautfordringene og delmål 13.3 (FN, 2021). Vi ønsker å stille krav både til oss selv og våre leverandører for å sikre at vår virksomhet belaster miljøet så lite som mulig. Vi skal kontinuerlig se etter muligheter for å redusere forbruk av energi og ressurser. Spesielt har vi fokus på å redusere vår reisevirksomhet, både gjennom bruk av digitale alternativer, bevissthet rundt reisealternativer og å gjennomføre flest mulig aktiviteter på hver enkelt reise.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene
MOT Norges bærekraftsløfte: MOT er en driver for bærekraftig utvikling gjennom å legge til rette for samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og idretten.”

MOT Norge kan bruke sin sterke merkevare til å påvirke bærekraftig utvikling også hos våre samarbeidspartnere. Vi har nettverk til å knytte sammen næringsliv og idrett i arbeid med bærekraftig utvikling herunder støtte oppunder delmål 17.17 (FN, 2021). Bidraget innenfor den sosiale dimensjonen gjør MOT Norge til en interessant samarbeidspartner, og vi har i dag flere trekantsamarbeid på gang.

Figur 3: MOT Norges bærekraftsmål inkludert delmål

Fra å ville til å gjøre:

De bærekraftsmålene, og delmålene MOT Norge har valgt skal gjennomsyre virksomheten og organisasjonen. Vi har derfor valgt å relatere dem til grunnprinsippene for MOT sine programmer, som er uttrykt i «MOT-brua».

Figur 4: MOT-brua med prioriterte bærekraftsmål

Formålet til MOT er å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Dette gjøres primært gjennom 12 økter på henholdsvis ungdomsskole og videregående skole. Gjennom øktene formidles tre verdier; mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Det er et viktig prinsipp at MOT jobber “oppå brua”. Det vil si at vi jobber forebyggende. Alle verdiene og prinsippene inngår i brumodellen. Det som er nytt er at den også inkluderer de prioriterte bærekraftsmålene, og deres kobling til de ulike elementene.

– MOT Norge brenner for bærekraft! Forpliktelsen er at bærekraftsmålene skal speiles i alt vi gjør, uttaler Mariann Janson, daglig leder for MOT Norge.